info@gondolagarant.cz

Kodex poradce

Malé poradcovo desatero...

PROFESIONÁLNOST
VE VŠECH SMĚRECH

 • Poradce musí vždy používat svoji profesionální dovednost a úsudek, s co nejlepší schopností, zodpovědností, čestností a bezúhonností, přičemž jedná v oprávněném zájmu stran, kterým je smluvně zavázán, bez ohledu na své osobní zájmy.
 • Poradce musí činit veškeré přiměřené kroky, aby rozvíjel své vlastní profesionální odborné kompetence a udržoval se na úrovni současného myšlení a vývoje ve své profesionální oblasti.
 • Poradce musí vždy jednat tak, aby zachoval důstojnost a dobrou pověst své profese.

ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁKAZNÍKŮM

 • Poradce se musí vyhýbat úkolům, které mohou vyvolat konflikt zájmů, bez předchozího písemného oznámení o možném konfliktu a schválení všemi stranami.
 • Poradce se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečné a odpovídající odborné způsobilosti nebo pravomoci.
 • Poradce musí zachovávat přísné utajení informací, které získá v průběhu své profesionální práce, pokud její oznámení není se souhlasem zákazníka, od něhož informace získali, nebo to nepožaduje zákon.
 • Poradce se musí vyhýbat jakémukoli zneužívání informací získaných v průběhu profesionální práce pro svoji vlastní výhodu, nebo výhodu třetí strany.
 • Poradce nesmí zneužívat výhodu chybějících znalostí a zkušeností zákazníka nebo klienta.
 • Poradce musí svým klientům a zákazníkům poskytnout pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní a včasné, spolu s jakýmikoli případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami, nebo varovnými připomínkami.

ODPOVĚDNOST VŮČI SPOLUPRACUJÍCÍM

 • Poradce musí věnovat pozornost tomu, aby nezveřejňoval, nebo jiným způsobem nesdělovai, neopodstatněnou a přehnanou kritiku o jiných účastnících profesionální práce.
 • Poradce nesmí úmyslně dostat spolupracujícího poradce do pozice, v níž by mohl bezděčně porušit jakoukoli část tohoto Etického kodexu poradce.