info@gondolagarant.cz

Pojmy

Přehled významu slovíček
ABC - Activity Based Costing

Activity Based Costing je metoda, která stanovuje principy měření nákladů a výkonů firemních procesů. Vytváří datovou základnu pro Activity Based Management a navazující nástroje. ABC určuje pravidla pro alokaci nákladů aktivit, získaných na základě spotřeby zdrojů, na jejich výstupy, tedy nákladové objekty ( produkty a zákazníky,...).
Dále jsou určovány nákladovými měřiči vyjadřujícími vztah příčiny a následku, na straně zdrojů jsou to měřiče zdrojů, na straně aktivit jsou to měřiče aktivit.

Metoda porovnání Vaší organizace s konkurencí na základě stanovených veličin.

Strategický systém měření výkonnosti podniku - systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku.

BPR - Business Process Reengineering

je směr managementu hledající příležitost k úspěchu - konkurenční výhodu v radikálních změnách v jednotlivých činnostech (procese) realizovaných ve firmě.
Filozofie BPR vychází z procesního přístupu managementu a z důrazu na výrazné pozitivní změny procesů (zlepšení kvality, zkrácení výrobních časů, snížení nákladů)

BRAINSTORMING

Technika používaná k povzbuzení intuitivního tvůrčího myšlení v týmu, který má přinášet nová řešení a nové nápady.
Je to základní metoda pro generování nápadů a myšlenek v týmové práci. Víc hlav pochopitelně víc ví a jsou-li do příslušného týmu přizváni zástupci všech zainteresovaných útvarů,jsou daleko lépe ochotni ztotožnit se s výsledky.

BRAINWRITING

Představuje modifikaci brainstormingu. Nejběžnější podoba tohoto přístupu tvůrčího myšlení spočívá v zápisu nápadů na list papíru, pak se listy vymění a účastníci zkoumají a dále rozvíjejí nápady druhých, zkouší na nich stavět, nebo přicházejí s dalšími zcela novými, nezávislými náměty.

CENA ZA KVALITU

Je systém oceňování kvality. Ceny jsou zpravidla přiznány organizacím, které dosahují dlouhodobě u svých produktů příznivých výsledků v kvalitě a systému zabezpečení kvality.
Ceny udělují vládní nebo i nevládní organizace s podporou vlády.

CERTIFIKACE

Certifikační autorita vydá prostřednictvím certifikátu svědectví a doklad o důvěryhodnosti organizace a schopnosti plnit požadavky zainteresovaných stran v žádoucím rozsahu a na úrovni obvyklé dané době. Certifikát je "zárukou" kvality výrobků a služeb, které organizace dodává na trh a způsobu jakým je organizace řízena, tedy vlivu zavedeného systému kvality na činnost organizace.

CONTROLLING

Controling neboli řízení nákladů jehož podstatou je přeúčtování nákladů vyvolaných zhodnocovacím procesem na nositele nákladů.
Základní přínosy v podniku jsou:

 • systematické a transparentní zachycení všech vznikajících nákladů v podniku
 • přesné kalkulace produktů, zakázek, služeb
 • exaktní stanovení předávacích cen výkonů mezi vnitropodnikovými útvary s respektováním jejich vzájemné výměny
 • ukazatele pro motivační systém
 • zjištění skutečné efektivnosti jednotlivých podnikových výstupů
COST REDUCTION

Redukce nákladů je optimalizace nákladové struktury společnosti se standardně soustředí především na následující položky, v kterých je možno dosáhnout jednorázového snížení nákladů:

 • mzdové náklady
 • služby
 • skladové hospodářství
 • hmotný investiční majetek společnosti
 • spotřeba materiálu a energie
 • ostatní režijní náklady

a jejich rozdělení dle činností společnosti na:

 • hlavní činnosti
 • správa
 • zásobování
 • doprava
 • technický rozvoj
 • údržba
 • ospodářská správa, servis
ECSI

Evropský index spokojenosti zákazníka podporuje a reguluje řízení kvality na základě měření spokojenosti Vašich zákazníků

EFEKTIVNOST

V tom nejobecnějším pojetí je to vztah mezi účinkem (efektem), poskytovaným zkoumaným systémem, a náklady nutnými pro jejich dosažení.
Nejčastěji zmiňovanou efektivností je efektivnost ekonomická, která je základním kritériem hospodářské činnosti. Možnost hodnotového vyjádření a porovnání nákladů a tržeb z ní činí nejvhodnější prostředek ekonomického rozhodování.
V mnoha situacích však ryze ekonomický pohled nevystačí a do rozhodování vstupují další různé mimoekonomické aspekty (zdravotní, sociální, ekologické, národností atd.), které svou vahou mohou rozhodování ovlivnit. V takovém případě budeme muset použít multikriteriální rozhodování.

EFQM - Model Excellence (Business Excellence)

Pro efektivní neustálé zlepšování organizace na základě efektivního měření její výkonnosti, byl iniciován vznik Modelu Excellence EFQM - Evropskou nadací pro řízení kvality.
Tento model je postaven na základě sebehodnocení stanovených procesů v organizaci a je velmi dobrým nástrojem pro strategické řízení organizace.
Základní filozofie modelu vychází z poznání, že spokojenost zákazníků, spokojenost pracovníků a odpovědnost vůči společnosti jsou dosahovány vedením organizace, které řídí procesy v organizaci s maximálním využitím potřebných zdrojů a tím dosahuje vynikajících výsledků.

EMAS - Enviromental Management Audit Scheme

Je to vlastně způsob ověřování EMS
V roce 1993 bylo vydáno nařízení tehdejší Rady Evropských společenství (nyní Rada EU) 1836/93/EEC - EMAS, které nastartovalo požadavky pro formování národních systémů ověřování EMS. Jednotlivé státy EU se s tímto nařízením vyrovnaly vydáním vlastního zákona či nařízení vlády, které vytvořilo rámec pro ověřování a registraci systému enviromentálního managementu, který je specifikován v příloze nařízení EMAS. ČR, jako přidružený člen EU, přistoupila k aplikaci EMAS usnesením vlády č.466 z 1.7.1998.

EMS - Enviromental Management Systém

Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení EMS
Aktivity podnikového managementu zaměřené na ochranu životního prostředí, které jsou definovány jako: složka celkového řídícího systému, která využívá organizačních struktur, činnosti, odpovědnost, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro stanovení a zavedení ekologické politiky.
Filozofie EMS je jednoduchá - posílit v podnikové sféře prevenci týkající se ochrany životního prostředí.
V současnosti existují dvě linie určující podobu EMS a formy ověřování:

 • EMAS (Enviromental Management Audit Scheme) vyplývající z nařízení Evropských společenství/unie 1836/93
 • normy ISO řady 14 000 - byly přijaty v roce 1996, v roce 1997 byly přeloženy do češtiny
ISHIKAWŮV DIAGRAM

(nebo-li také diagram rybí kosti) Ishikawově diagramu se také někdy říká diagram příčin a následků. Slouží tedy všech možných příčin řešeného problému. Slouží pro k identifikaci a zobrazení všech možných příčin a subpříčin, které ovlivňují daný následek. Tím předkládá celistvý pohled na sledovanou situaci. Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může jím být jakákoli entita (př. kvalita výrobku, procesu, zdroje apod.) respektive stanovený cíl.

ISO 9000

Základní řadu norem pro systémy jakosti představují normy ISO 9000 (ČSN ISO 9000). Bez ohledu na další normy by pro zavádění systému měly být použity standardy ISO. Normy ISO 9000:1994 jsou nahrazeny od 15.12.2000 normami ISO 9000:2000 ( tj. ISO 9000, ISO 9001 a ISO 9004, k dispozici anglická verze). Od srpna 2001 jsou normy vydány i u nás v ČR jako ČSN EN ISO 9000, 9001 a 9004 : 2001.

KORELAČNÍ DIAGRAMY

Jde o metodu umožňující na bázi grafického znázornění představit si vztahy mezi dvěma veličinami. Na základě zanesení zjištěných hodnot do diagramu lze usoudit je-li vůbec mezi veličinami závislost(jsou-li hodnoty v kruhu, lze předpokládat, že závislost je minimální), z rozložení zaznamenaných hodnot lze usuzovat na těsnost závislosti mezi těmito veličinami, popř. i naznačit vývoj závislosti jedné veličiny na druhé.

KAIZEN

kontinuální vylepšování všech věcí všeni pracovníky. KEIZEN je založen na menších krocích, je to plynulý proces, který se orientuje hlavně na pracovníky, pracující v týmu. Vychází přitom z myšlenky, že pracovníci ve výrobě většinou velmi dobře vědí, jak výrobní proces probíhá a jak by mohl probíhat lépe.

KANBAN

V japonštině toto slovo znamená kartička, štítek.
Tento systém byl vyvinut pro řízení uvnitř provozu a představuje vlastně systém JIT uvnitř podniku.
Na jednotlivá pracoviště si musí pracovníci dodávat přesné množství, přesně na čas a zároven musí vyrábět beze zmetků a navzájem se kontrolovat.

JIT - Just In Time

nový přístup k organizaci, plánování a řízení.
Just In Time představuje princip "tahu". Je to proces v němž se děje jenom tolik činností, kolik je nutné a kolik požaduje (táhne) zákazník (i vnitřní)
Filosofie JIT se dá dokumentovat následujícími požadavky :

 • nulové procento zmetků
 • nulové časy na přestavení strojů
 • nulové zásoby
 • nulové ztrátové časy při přepravě a manipulaci
 • nulové ztrátové časy při prostojích
 • nulové časy dodávky

Uvedené požadavky jsou samozřejmě teoretické cíle ,ale snahou je ,co nejvíce se přiblížit.
JIT je koncept, který se snaží redukovat všechny činnosti, které netvoří hodnotu výrobku, na minimum.

6 SIGMA

Je jedním z programů analýzy způsobilosti procesu. Cílem této metody je umístění šestinásobku směrodatné odchylky dovnitř pole,vymezeného horní a dolní toleranční mezí. Splnění této podmínky určuje pravděpodobnost,že na každý 1 milion vyrobených kusů připadnou pouze dva výrobky mimo požadovanou toleranci.

LEAN PRODUCTION

Zeštíhlování výroby, optimalizace materiálových toků (POKA YOKE, KANBAN, JIT, 6 SIGMA,) vedoucích ke zkrácení produkčních časů a maximalizaci využití zdrojů

MBO - Management by Objectives

Řízení podle cílů je uplatnění plánovacího procesu v každodenní práci.
Zavedený MBO vypovídá o tom, jak si vedeme a umožní nám usměrnit vlastní postup v kterékoli činnosti, jíž se věnujeme.
K úspěšnému zavedení MBO je třeba "pouze" znát odpovědi na tyto otázky:

1. Kam se chci dostat? 2. Jak zjistím, zda jdu správně? (odpověď nám dávají postupné milníky)

OPTIMALIZACE PROCESŮ

provedení optimalizace všech činností vedoucích ke zvýšení výkonu všech zaměstnanců, od dělníků přes pracovníky skladu, až po nejvyšší management společnosti

PDCA

Postup zlepšování aktivity podniku v cyklu PDCA:
Plan - plánování - určení určitého záměru
Do - realizace - uskutečnění plánovaného záměru
Check - kontrola - vyhodnocení dosažených výsledků
Act - korekce - uskutečnění případných úprav, pokud výsledky neodpovídají plánovaným záměrům

POKA -YOKE

Odolnost vůči vadám
Metoda je využitelná pro hledání možností, jak zabránit vadám. Cílem je najít a realizovat jednoduchá technická řešení v konstrukci výrobku či v průběhu procesu. Zaměřuje se na náhodné - neúmyslné, nezamýšlené chyby, kterých se lidé mohou dopustit při výrobě i při používání výrobků. tyto chyby pak vedou k projevu vady. Technické řešení je schopné zachytit chybu a napravit ji dříve, než nastane vada. V procesech mohou být využívána nejrůznější signalizační zařízení (světelná, zvuková), automatické pojistky pro vypínání strojů, vizuální značení.

PQM - Process Quality Management

Metoda definování a řízení kvality procesu. Metoda je uplatňována pro přesné definování příslušného podnikového procesu, posouzení procesu, zvolení měřítek výkonnosti procesu, vyhodnocení výkonnosti procesů.

SPA - Structured process Analysis

Strukturovaná procesní analýza postihuje hierarchii procesů a funguje jako soubor zeměpisných map, zpracovaných na různé úrovni podrobnosti a v různých měřítkách.
SPA též definuje postihuje vstupy a výstupy procesů včetně toku dat.

TPM - Total Productive Maintanance

Cílem TPM je eliminovat 6 velkých zdrojů ztrát ve výrobě:
1. Prostoje související s poruchami strojů a zařízení
2. Čas pro seřizování a nastavování parametrů
3. Běh naprázdno a zbytečné zastávky
4. Nižší rychlost, než navržená výrobcem (nevyužití parametrů)
5. Výrobní vady, zmetky a přepracování
6. Snížení výkonu v průběhu provozu

TQM - Total Quality Management

TOTAL - zpravidla slouží k označení úplnosti jednak ve smyslu zahrnutí všech podnikových činností od marketingu až po servis, jednak všech pracovníků podniku včetně administrativy apod.
QUALITY - v TQM je chápáno jednak jako "splnění očekávání zákazníků", jednak jako vícedimenzní pojem nejen pro výrobek, ale i pro proces, činnost apod.
MANAGEMENT - představuje strategické, taktické, operativní řídící aktivity vycházející od top-managementu, příslušné řídící struktury včetně vedení lidí atd.
Jde vlastně o systémový způsob řízení, jak dosahovat prosperity podniku velmi citlivým kontaktem s tržním prostředím.
Cílem zavádění TQM v podniku je obvykle - Zabezpečování dlouhodobé ekonomické prosperity firmy díky kvalitě. TQM má podporovat dlouhodobý strategický rozvoj podniku. Jak upozorňuje E.Deming "orientace na rychlý růst zisku je smrtelnou nemocí pro TQM." Přístupy TQM byly koncipovány během druhé poloviny dvacátého století zejména v Japonsku, následně v USA a v Evropě.

TRM - Task Relevant Maturity

TRM neboli vyzrálost pro plnění úkolů. Základní povinností každého manažera, je odpovědnost za to, že dovede své podřízené ke špičkovému výkonu. Aby to mohl udělat musí znát TRM každého jedince.

VDA 6.1

Pro dodavatele automobilového průmyslu je zpravidla nezbytné rozšíření systému kvality o požadavky odvětví. Německá VDA 6.1 přidává další požadavky k normám ISO 9000. Pro certifikaci dle VDA 6.1 je nutné předchozí splnění požadavků ISO 9000, proto organizace nemůže být certifikována samostatně jen podle VDA 6.1. Takže např. dodavatel je certifikován napřed dle ISO 9001 a poté podle VDA 6.1.

 • systém oceňování kvality
 • značky se přiznávají určitým výrobkům nebo typům výrobků po prokázání splnění určitých kritérií (značka Czech made, značka EŠV, značka BIO, apod.)
ZÁKAZNICKÉ (DODAVATELSKÉ) AUDITY

Pro výběr dodavatelů, jejich kontrolu a lepší vyjednávací pozici, lze provádět zákaznické (dodavatelské) audity na základě mezinárodních podnikových standardů.