info@gondolagarant.cz

Naše služby

ISO 9001:2015

Příprava k certifikaci

Cílem systému řízení kvality dle ISO 9001:2015 je:
- zavedení pořádku a systémového přístupu do firemních činností
- zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
- zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na trhy - EU
- stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu
- snadnější zapracování nových pracovníků
- řízení ovlivňování trendů v kvalitě produktů a služeb
- vytvoření základu pro další zlepšování kvality

Doporučíme Vám vhodnou certifikační firmu.

 

IMS - Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení je velmi účinný nástroj risk managementu aktivně zapojeného do systému řízení organizace.

Základním předpokladem k účinnému integrovanému systému řízení je splnění požadavků:

- Integrovat požadavky všech norem do logického celku.
- Vše vytvořit jednoduše účelně a přehledně pro pracovníky.
- Vyhnout se kopírováním struktur norem, protože jsou odlišné.
- Nezpracovávat dokumentaci odděleně.
- Využít společnou kostru příručky kvality a tím integrovat další normy.

Efektivním propojením požadavků norem ISO 9001:2015, šetrný vztah k životnímu prostředí EMS ISO 14001, bezpečnost práce OHSAS, bezpečnost informací ISO 27001 dojde k velmi modernímu systému řízení, který významně pomůže k řízení organizace a k vysokému snížení rizik.

Pocertifikační servis

V rámci pocertifikačního servisu zabezpečujeme našim zákazníkům udržování a zlepšování systému kvality na principu Outsourcingu.
Tato služba obsahuje:
- zpracování změn dokumentace systému kvality
- přípravu podkladů a provádění interních auditů
- vyprácování nápravných a preventivních opatření
- zabezpečení případných školení a zabezpečení funkčnosti systému kvality
- zabezpečení následných dozorových a recertifikačních auditů

Tato služba je ve svém důsledku podstatně levnější a efektivnější, než když si tyto činnosti zákazník zajišťuje sám.

Informační bezpečnost ISO 27001

Tato mezinárodní norma obsahuje soubor postupů a opatření, které by měl management subjektu implementovat pro zajištění informační bezpečnosti, tj. zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných elektronicky.

Bezpečnost potravin ISO 22000:2005
Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin tam, kde organizace potřebují ukázat svoji schopnost kontrolovat rizika v potravinovém řetězci a zajistit, že potraviny jsou bez rizika v době spotřeby. Tato norma je použitelná pro všechny organizace, bez rozdílu velikosti, které svou činností vstupují do potravinového řetězce a chtějí zavést systém, který poskytuje trvale bezpečné výrobky.
ISO 14001:2015 EMS

Příprava k certifikaci

Cílem environmentálního managementu (EMS) je systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikatelské činnosti.

- Podnikatelské subjekty jsou povinny se řídit zákony, které jsou uplatňovány v zájmu ochrany životního prostředí: ochrana ovzduší, ochrana vod, řízené odpadové hospodářství, ochrana půdy

- Přístup spočívá ve vytvoření, zavádění a udržování strukturovaného systému EMS, který je součástí organizační struktury a systému řízení podnikatelského subjektu s postupným snižováním negativních dopadů jeho činností na životní prostředí.

OHSAS 18001 - Bezpečný podnik

říprava k certifikaci

Bezpečný podnik - systém OHSAS ověřuje, že organizace splňuje specifikované požadavky na systém managementu ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Systém stanoví klíčové rizikové faktory a způsob jejich ovlivnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v celé plošné působnosti organizace.
Doporučíme Vám vhodnou certifikační firmu

HACCP

Příprava k certifikaci

Analýza rizik a kritické kontrolní body. Jedná se o systémový přístup k zdravotní nezávadnosti potravin, který definuje, hodnotí, řídí a eliminuje nebezpečí, významné z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin.

Doporučíme Vám vhodnou certifikační firmu

ISO 20000-1:2011

ISO 20000 - je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO - International Organization for Standardization. ISO 2000 je označení standardu pro systém managementu služeb IT.

Standard ISO 20000 vychází z britského standardu BS 15000, který řeší certifikaci systému řízení IT služeb - ITSM. ISO 20000 se zaměřuje na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů, popisuje procesy řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí úspěšnými ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

Je to norma orientovaná na IT služby, která obsahuje referenční procesy (jak mají procesy řízení IT služeb vypadat). Stejně jako ostatní normy ISO vyžaduje následnou certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizaci. Výsledkem je certifikát, který je mezinárodně uznávaný a je předpokladem určité zralosti a vyspělosti organizace.

ISO 50001:2011

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií je celosvětově platná norma pro implementaci a certifikaci systému energetického managementu. Řeší všechny fáze zavádění a provozování systému energetického managementu organizací jakékoliv velikosti či zaměření. Je kompatibilní se standardem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu a systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Systémy kvality.

Environmental, Social and Corporate Governance

https://esgforbusiness.cz/

Obchodní standardy

Obchodní standardy společností jsou vyvíjeny pro zajištění a zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb. Úkolem obchodních standardů je zastřešit všechna témata týkající se vybavení a procesů dílen, personálu, kvalifikace, marketingu, systémů IT, managementu & organizace a systémů kvality. Zavedení, ale i uplatňování těchto dlouhodobých, kvalitu zajišťujících a zvyšujících opatření, je zajišťováno prostřednictvím pravidelných auditů.

Výstupem je: Zlepšení přístupu k Vašim zákazníkům!

Poptat

Školení

Naše společnost, která působí na trhu již od roku 1997, se také úspěšně věnuje oblasti zvyšování kvalifikace pracovníků malých a středních firem.
Mezi základní principy práce, které naši klienti oceňují, patří:

  • orientace na zákazníka
  • odbornost
  • záruka kvality a rychlost
Poptat

Mystery shopping

Cílem této činnosti je zejména vyhodnotit úroveň služeb poskytovaných zákazníkům a v návaznosti na to iniciovat zkvalitnění těchto služeb. A to ve všech oborech podnikání. Pomůžeme Vám stanovit kritéria hodnocení, provedeme hodnocení a zpracujeme výsledky ke kterým přidáme poradenství, jak se máte zlepšit. ( též známé jako mystery shopping a mystery calls).

Výstupem je: Zlepšení přístupu k Vašim zákazníkům!

Poptat

Procesní řízení

Procesně řízená firma je firma, která má jasně stanovené výkonnostní parametry, jasně definované vlastníky procesů a je dobře přizpůsobivá změnám. Odhalujeme nedostatky v existujících procesech, navrhujeme nápravná opatření a provádíme optimalizaci procesů. Vytváříme procesní modely jako základ konceptu procesně orientované firmy s dopady do systémů řízení jakosti, strategického řízení a nákladovosti a organizačních změn s cílem zvýšit výkonnost procesů. Stanovíme optimálně výkonnostní parametry KPI (Key performance indicators) klíčové indikátory výkonu Vaší organizace.
Výstupem je: Stanovení výkonnostních parametrů v návaznosti na dosahování cílů!

Poptat

Marketingový průzkum

Na základě informací o Vašich cílech, produktech a potencionálních zákaznících připravíme a provedeme průzkum trhu zaměřený zejména na zjištění intenzity poptávky po Vašich produktech a službách.

Poptat

LEAN aktivity

Zeštíhlování výroby, optimalizace materiálových toků (POKA YOKE, KANBAN, JIT, 6 SIGMA) vedoucích ke zkrácení produkčních časů a maximalizaci využití zdrojů.
Výstupem je: Zamezení plýtvání všemi zdroji !

Poptat

GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v anglickém jazyce General Data Protection Regulation - GDPR).

Poptat